Studier

Pågående studier

Nytten av selvhjelpsapp mot angst
Prosjektleder Smiti Kahlon

Kognitive seneffekter etter kreft
Prosjektleder Sunniva Myklebost

MinADHD
Prosjektleder Tine Nordgreen

UngMeistring eBalanse – En digital behandling for ungdom med spiseforstyrrelser
Prosjektleder Tine Nordgreen

Avsluttede studier

Pre-implementeringsstudie.

I løpet av siste kvartal av 2022 og gjennom 2023 gjennomførte Forhelse SFI en pre-implementeringsstudie i Bergen kommune. Den ble gjennomført av forsker Robin Kenter fra arbeidspakke 4, Implementering, og Prof.dr. Monika Knudsen Gullslett fra Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). I tillegg bidro forsker Cecilie Varsi fra Universitetet i Sørøst-Norge og PhD-student Henriette Tyse Nygård til arbeidet. Samarbeidspartnerne i studien var Youwell og Bergen kommune. Målet med studien var å forstå hvordan ansatte og ledere i Bergen kommune ser på digitale verktøy som et behandlingsverktøy for ungdommer med angst. Studien ble gjennomført ved å bruke både kvalitative og kvantitative metoder i form av henholdsvis intervjuer og spørreskjemaer. 

Ansatte og ledere i Bergen kommune som jobber med ungdommer med angst og som kan bli påvirket av ny teknologi, ble intervjuet. De ble intervjuet om deres tanker og holdninger tilknyttet det å ta i bruk digitale psykiske helsetjenester. De besvarte også et spørreskjema som heter «Organizational Readiness for Implementing Change» (ORIC). Det å ta i bruk nye verktøy eller intervensjoner i arbeidshverdagen fører med seg endringer. Spørreskjemaet ORIC kan hjelpe til med å vurdere i hvilken grad ansatte i en organisasjon opplever at de kan gjøre dette.

Bruk av resultater:

  • Studiens resultater ble samlet i en rapport og levert og presentert til de involverte i Bergen kommune. Rapporten bestod av resultater, men vektla også å beskrive implementeringsstrategier som er skreddersydde for den aktuelle konteksten i Bergen kommune. Implementeringsstrategiene er basert på analyser av resultatene og evidensbasert kunnskap.
  • Studien omhandlet holdninger til digitale verktøy som et behandlingsalternativ til angst generelt, og resultatene er derfor også relevante for arbeidet med appen Modi i arbeidspakke 1 i Forhelse SFI.