Om prosjektet

UngMeistring er et prosjekt som finansieres gjennom Norges Forskningsråd sitt PilotHelse program for ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskaping i norsk helsenæring. Prosjektet ledes fra Helse Bergen, og varer i perioden 2022-2026. Prosjektet deltar også i Helsedirektoratet sitt tverrsektorielle program DigiUng. Prosjektet finansieres også gjennom DigiUng-programmet.

Prosjektet sitt hovedmål er å utvikle og evaluere åtte nettbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom. Disse skal tas i bruk av innbyggerne, og primær- og spesialisthelsetjenesten. UngMeistring vil utvikle program for ungdom med angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser. Ungdom har så langt ikke hatt tilbud om digitale helsetjenester fra offentlige aktører, men den økende etterspørselen samtidig med ressursutfordringer i tjenestene gjør at vi må se etter nye måter å nå de unge på. Vi vil forsøke å nå de tidligere, i format som de kjenner igjen, på plattformer som ung.no, helsesykepleier og hos psykologen i BUP.

UngMeistring vil bidra til å:

1) øke tilgangen psykiske helsetjenester

2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester

3) øke brukerinvolvering

4) øke utnyttelsen av ressursene

5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er

6) øke fleksibilitet for brukerne

7) øke verdiskaping i helsenæringen

8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling

Kristin Bruvik
Kristin Bruvik

9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning

10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy

UngMeistring er ledet fra Helse Bergen med Kristin Bruvik som prosjektleder.  Prosjektet består av partnere fra offentlig sektor, fra primær- og sekundærhelsetjenestene, fra forsknings- og undervisningssektoren og fra private næringsaktører.

Les mer om våre partnere her