MinADHD

De siste årene har vi sett en økning i antall voksne som søker hjelp i spesialisthelsetjenesten i forbindelse med ADHD. Tilgangen på programmer som har fokus på det å mestre ADHD relaterte symptomer og problemstillinger i hverdagen er varierende på tvers av behandlingsinstanser i Helse Bergen. Behovet for å ruste opp tilbudet til denne gruppen er derfor stort. 

Ny internett behandling av ADHD

Gjennom en ny studie, MinADHD-studien, vil Forskningssenter for digitale helsetjenester, sammen med eMeistring, bidra til å øke tilgjengeligheten av tilbud for voksne med ADHD.  I denne studien har vi fokus på utprøvning av et veiledet internettprogram (MinADHD) utviklet for å øke mestring hos voksne med ADHD. Studien vil bidra til å øke kunnskapen om utbytte, gjennomførbarhet, kost-nytte og forbedringspotensialet med denne typen tilbud. 

Hva er MinADHD?
MinADHD er et veiledet internettprogram bestående av syv moduler. På tvers av modulene lærer en ferdigheter knyttet til stressmestring, måloppnåelse, følelsesregulering, planlegging/organisering og selvmedfølelse. Ettersom dette er et veiledet program har hver enkelt deltaker en terapeut som følger dem opp gjennom programmet og som kan gi råd og veiledning opp mot innholdet i hver enkelt modul.

Programmet er utviklet i tett samarbeid mellom seksjon for ehelse, seksjon for emestring og Forskningssenter for digitale helsetjenester. Samarbeidet med voksne med ADHD har også vært sentralt i utviklingen, blant annet gjennom å skrive manus til filmsnuttene i programmet.  

Hvem passer MinADHD for? 
Det er planlagt inkludering av totalt 200 deltakere i denne studien med rekruttering fra helse Bergen sitt opptaksområde.  

Hvordan skjer inklusjon i studien:  
Pasienter som er diagnostisert med ADHD og som søker behandling i spesialisthelsetjenesten og som ønsker å være med i studien vil kunne melde sin interesse for å delta i studien. 
 
Ved henvisning vil det gjennomføres en inklusjonssamtale der det gis informasjon om studien og innholdet i MinADHD programmet. Videre vil det vurderes om mulige deltakere tilfredsstiller inklusjonskriteriene for behandlingen: 

For å delta i studien må en 

  • Være 18 år eller eldre 
  • Ha diagnosen ADHD 
  • Kunne lese og skrive på norsk 
  • Ha tilgang til en datamaskin, smarttelefon/nettbrett og internett 

En kan ikke delta i studien dersom 

  • En har behov for behandling for en annen psykisk lidelse, som for eksempel bipolar lidelse, psykose, rusmisbruk eller suicidale tanker og planer.  

Hvordan henvises man? 

Deltakelse i studien krever henvisning til MinADHD fra en behandler i spesialisthelsetjenesten (sekundærhenvisning). Henviser må ha vurdert om den som ønsker å delta tilfredsstiller inklusjonskriteriene for studien (se punktene over).

Etter henvisning vil det gjennomføres en inklusjonssamtale (inntakssamtale) der det gis informasjon om studien og innholdet i MinADHD programmet. Videre vil det da bli vurdert om MinADHD egner seg som tilbud for den som er henvist.

For de som tilfredsstiller inklusjonskriteriene og ønsker å delta i studien kan en starte opp i MinADHD programmet innen kort tid (gjerne samme dag).  

Nå i startfasen av prosjektet vil inklusjon skje ved Bjørgvin DPS, men det er planlagt å utvide til å inkludere andre DPSer allerede fra over påsken 2024. Mer informasjon om dette vil sendes ut til DPSene når det åpnes opp for henvisninger.

Prosjektleder 

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

E-postadresse

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen