Forskningstema Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en gruppe alvorlig psykiske lidelser som består av fire hovedkategorier: anorexia nervosa, bulimia nervosa, overspisingslidelse og uspesifisert spiseforstyrrelser. Sentralt i de ulike lidelsene står en kognitiv forstyrrelse, hvor viktigheten av vekt, kroppsfigur og kontroll overvurderes.

Sykdommene debuter ofte i 14-16 års alderen, et utviklingsstadium hvor løsrivelse fra foresatte, etablering av nære relasjoner og utdannelse er viktig. En spiseforstyrrelse kan være langvarig og er assosiert med høyt lidelsestrykk, betydelige somatiske problemer og høy mortalitet. Tross et høyt lidelsestrykk er pasienter med spiseforstyrrelser vanskelig for hjelpeapparatet å identifisere og behandle. Mange pasienter venter lenge med å søke behandling grunnet stor ambivalens til endring. Lidelsene genererer ofte følelser av skam eller frykt for stigma og sosial stereotyping, noe som bidrar til å skape barrierer for behandling.

Bare 23% av individer som fyller kriteriene for en spiseforstyrrelse søker behandling. Bruk av teknologi i behandling av spiseforstyrrelser kan være en måte å øke tilgang til helsetjenester, komme tidligere til og gi like god eller bedre effekt av behandlingen enn det vi har sett så langt.

Fokus i denne arbeidspakken blir å utvikle, teste og evaluere en digital behandling for spiseforstyrrelser hos ungdom, samt å utvikle en selvhjelpsversjon som kan tas i bruk via www.ung.no . Gjennom brukersentrert tilnærming vil vi søke å få et godt nok innblikk i hva brukerne ønsker å legge vekt på i en digital behandling for spiseforstyrrelser. Vi inkluderer derfor både personer med egenerfaring, behandlere i kommune- og spesialisthelsetjeneste, helsesykepleiere, foresatte og andre for å få innspill før og under utviklingen. Effekten vil testes i en studie som starter i 2024, før videreutvikling og arbeid for å gjøre behandlingen tilgjengelig for brukere på ung.no, i kommune og i spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjon. Jente med trist ansiktsuttrykk sitter ved bord. Kniv og gaffel i hendene. Tallerken med mat på bordet.
Logo for støtte fra forskningsrådet