Forskningstema

Effekt

Forskningstemaet «effekt» undersøker effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Gruppen som jobber med effekt er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.
Arbeidspakken skal gjennomføre seks kliniske effektstudier:

 • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien gjennomføres i Bergen Kommune med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Smiti Kahlon.
 • Digital oppfølging for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien gjennomføres i Helse i Hardanger med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Tine Nordgreen.
 • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien gjennomføres i Helse Bergen med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Sunniva Myklebost.
 • Digital psykologisk behandling for voksne med ADHD. Studien gjennomføres i Helse Bergen med YouWell som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Aleksander Heltne Gulla.
 • Digital psykologisk selvhjelp for voksne med psykiske plager. Studien gjennomføres hos bedriftshelsetjenesten i ulike forma med LifeKeys som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Aleksander Heltne Gulla.
 • Digital psykologisk behandling for voksne med angst og depresjonslidelser. Studien gjennomføres i Helse Bergen med CheckWare som plattformleverandør. Kontaktperson: PhD Tine Nordgreen.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å kunne dokumentere effekten av digitale psykologiske intervensjoner, og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning i form av både forskningsbaserte og kvalitetssikrede programmer, helseapp’er og vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene benytter metoden «Person based approach» (PBA) som rammeverk. PBA integrerer kvantitative og kvalitative data om relevante helseproblemer, og metoden sikrer også høy sluttbrukerinvolvering i utviklingen av digitale intervensjoner.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med: Bergen kommune, eMeistringsklinikken i Helse Bergen, Helse i Hardanger, CheckWare AS, Youwell AS, LifeKeys AS.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen.

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Kostnad-nytte

Forskningstemaet «kostnad-nytte» undersøker om digitale psykologiske behandlinger er kostnadseffektive og samtidig faktorer som kan ha betydning for kostnadseffektivitet. Vi fokuserer på effekter i form av helserelatert livskvalitet og arbeidstilknytning, hvordan organisatoriske forhold kan influere på kostnad og effekt, og vi undersøker pasientens bruk av de digitale behandlingen og hvor tilfredse de er med løsningene.

Arbeidspakken/teamet arbeider med tre ulike digitale helsetjenester: Smart-telefon-app’en Mamma Mia for å forebygge svangerskapsdepresjon, søvnbehandlingsprogrammet SHUTi rettet mot insomni – og eMeistring, en terapeutveiledet behandling av moderat depresjon, panikklidelse og sosial angst. Hver av disse tre har flere del-studier knyttet til seg:

 • Mamma Mia I: Cluster-randomisert studie av Mamma Mia hvor en selvhjelp-versjon sammenlignes med selvhjelp pluss oppfølging fra helsestasjoner. Er særskilt oppfølging kostnadseffektivt på kort sikt? Studien gjøres i tett samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, og Changetech.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat, Silje Marie Haga, RBUP og Filip Drodz, RBUP.
 • Mamma Mia II: En modellbasert analyse av Mamma Mia hvor en selvhjelp-versjon sammenlignes både med selvhjelp pluss oppfølging fra helsestasjoner og uten det digitale tilbudet overhodet. Er Mamma Mia-app’en kostnadseffektiv med et langsiktig perspektiv som 20 år? Studien gjøres i tett samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Changetech og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat.
 • SHUTi: Randomisert studie hvor selvhjelpsprogrammet SHUTi sammenlignes med pasientopplæring via internett. Er SHUTi et kostnadseffektivt tiltak i et to-års perspektiv? Studien gjennomføres i nært samarbeid med St. Olavs hospital.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat.
 • eMeistringstudien I: Vi sammenligner hvordan eMeistring er organisatorisk implementert i fire ulik helseforetak og konsekvenser for pasientgjennomstrømning og kostnad per pasient. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital og CheckWare.
  Kontaktperson: Jørn Heggelund, post doc, og Vidar Halsteinli, PhD/forsker.
 • eMeistringstudien II: Vi undersøker om det er forskjeller kostnad og effekt for pasienter behandlet ved fire helseforetak. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital, CheckWare og Helse Vest IKT.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat, Jørn Heggelund, post doc, og Vidar Halsteinli, PhD/forsker.
 • eMeistringstudien III: Vi undersøker sammenhengen mellom pasientkarakteristika/demografiske variabler, tilfredshet med systemet og effekt av behandling. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital, CheckWare og Helse Vest IKT.
  Kontaktperson: Jørn Heggelund, post doc.

Gjennom disser delstudiene skal vi belyse i hvilken grad kostnader ved digitale helsetjenester står i rimelig samsvar med ulike aspekter ved effekt. Arbeidet gjøre i samarbeid med arbeidspakke 1 (effekt) og arbeidspakke 4 (implementering). Flere delstudier er under planlegging.

Arbeidspakken ledes av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital.

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Tidlig metodevurdering

Gruppen som jobber med «tidlig metodevurdering» skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil gruppen forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Arbeidspakken bygger videre på forskning fra Center for Connected Care og vil videreføre rammeverket «Step Up» i forskningen i Forhelse. Forskningen i arbeidspakken startet i slutten av 2023, og skal jobbe videre innenfor tre områder for å styrke tidlig metodevurdering:

1) Få en dypere forståelse av avhengighet og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere behovsbaserte helsetjenester.

Hvordan jobber vi?

Digital terapi i offentlig og privat sektor.

Etterspørselen etter digital terapi innenfor privat og offentlig helsevesen er ulik. Det kan se ut som at pasienter i større grad aksepterer eller faktisk foretrekker digital terapi hos private aktører. Er dette basert på økonomiske modeller, eller kan det være forskjeller i pasientgruppene, eller kan forskjellene ligge hos holdninger blant helsepersonell i offentlig og privat sektor? Vi ønsker å intervjue klinikere og ledere innen psykisk helse, for å utforske synspunkter og erfaringer vedrørende bruk av videokonsultasjoner i terapi på tvers av offentlig og privat sektor. Sentrale spørsmål i dette arbeidet vil være: Hvilke forskjeller er det i digital praksis mellom offentlig og private helsetjenester? Hva er helsepersonells erfaringer med suksesskriterier og utfordringer innen digital terapi? Hva er ledere og helsepersonell sine syn på gjennomførbarheten med digital terapi?

2) Studere utvikling og implementering av digitalisering av eksisterende helsetjenester.

Hvordan jobber vi?

Sammen om bedring: Digitalisering for styrket samvalg ved behandling i psykisk helsevern.

 Prosjektets målsetning er å undersøke om vi kan bruke digitale verktøy for å øke samvalg i psykisk helsevern, både når det gjelder innhold i behandlingen og kommunikasjonsform. Vi vil teste mobilapplikasjonen iTandem i ulike pasientpopulasjoner og høste innsikt om hvilken innvirkning appen har på grad av samhandling, engasjement og etterlevelse. I tillegg vil vi undersøke om andre digitale elementer, som video og telefon, bidrar til en større opplevelse av samvalg i tjenesten.

Hensikten med prosjektet er å studere integrasjon av digitale verktøy i oppfølgingen for personer med alvorlig psykisk lidelse, for å få en bedre forståelse av om og i tilfelle hvordan dette kan styrke kvaliteten på behandlingen og øke etterlevelse. Videre vil vi undersøke potensiell effekt av ulike alternativer for oppfølging av denne pasientgruppen. Vi vil benytte oss av tidlig metodevurdering, en Health Technology Assesment-metodikk (HTA) utviklet ved Centre for Connected Care (C3) for å undersøke dette. Metoden måler i hvilken grad løsningene møter behovene til interessenter (pasientene, pårørende, helsetjenesten og samfunnet), og simulerer samfunnsøkonomiske effekter.

3) Videreutvikle verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov for endring.

Hvordan jobber vi?

Kognitiv adferdsterapi i insomnipasienter- digitalt søvnkurs.

Prosjektets målsetning er å undersøke om kognitiv adferdsterapi kan gi hjertepasienter en god natts søvn. Gjennom utprøvningen av et søvnkurs skal hjertepasienter ved Vestre Viken inkluderes i en randomisert kontrollert studie for å undersøke om kognitiv adferdsterapi kan ha effekt på pasientenes grad av insomni. Før studien er ferdig vil teamet i arbeidspakken bidra med tidlig metodevurdering og simulere på potensielle økonomiske utfall av å behandle pasientgruppen for insomni. Vi vil se på direkte effekter for helsetjenesten av å tilby intervensjonen og hvordan dette kan påvirke forbruk av helsetjenester. Vi vil også se på samfunnsøkonomiske mål som sykefravær og uførhet i pasientgruppen. De formative resultatene i tidlig fase skal så valideres ved studieslutt i RCTen, og vil bidra til å videre utvikle rammeverket for tidlig metodevurdering.

Gruppen er ledet av Linn Nathalie Støme, Oslo Universitetssykehus.

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

linast@ous-hf.no

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Implementering

I forskningstemaet «implementering» skal det undersøkes hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt å undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier. Teamet som jobber med implementeringsforskning er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.

Målene for arbeidspakken inkluderer: undersøkelse av implementeringsstrategier for digitale (psykologiske) intervensjoner som er del av det ordinære tilbudet i offentlige helsevesenet, og undersøkelse av faktorer som fremmer eller hemmer implementeringen av digitale helsetjenester i ordinær praksis. Arbeidspakken/teamet skal gjennomføre flere del-studier:

 • En multisenterstudie av implementeringsstrategier:
  Denne studien evaluerer hvordan ulike strategier for implementering påvirker bruken og aksepten av digitale helsetjenester i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Studien gjennomføres i eMeistringsklinikkene, Bergen Kommune og MageTarmSkole med Youwell og Checkware som plattformlevenrandører.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter. Stipendiat i prosjektet er Reidar Nævdal.
 • En studie om hva som hemmer og fremmer implementering av veiledet internettbehandling for angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten:
  Denne studien tar sikte på å identifisere både hindringer og fremmende faktorer for å implementere veiledet internettbehandling i spesialisthelsetjenesten. Studien gjennomføres i eMeistring Bjørgvin, Nidaros og Vestfold.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter. PhD-student: Beate Standal.
 • En studie om behandlernes og ledernes holdninger til implementering av digital behandling for ungdom i kommunehelsetjenesten:
  Her vil forskerne undersøke terapeuters og lederes synspunkter og holdninger til implementering av digitale helsetjenester i kommunehelsetjenesten. Studien gjennomføres i Bergen Kommune.
  Kontaktperson: PhD Robin Kenter
 • En studie om effekten og implementeringsutfall av digital behandling for irritable tarmsyndrom:
  Denne studien undersøker effekten av digital behandling for voksne med irritable tarmsyndrom, og ser samtidig på implementeringsutfall.
  Kontaktperson: PhD Birgitte Berentsen Jacobsen. PhD-student: Camilla Thuen.

Gjennom disse delstudiene vil arbeidspakken kunne gi verdifull innsikt i faktorer som påvirker implementeringen av digitale helsetjenester, samt identifisere strategier for å fremme en vellykket og bærekraftig implementering av disse tjenestene i det offentlige helsevesenet.

Arbeidet gjennomføres i samarbeid med: Bergen kommune, eMeistring, MageTarmSkole, CheckWare AS, Youwell AS,

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen.

Robin Maria Francisca Kenter

robin.maria.francisca.kenter@helse-bergen.no

Forsker/PhD Forhelse, Helse Bergen