Forskningstema

Effektivitet

Forskningstemaet «effektivitet», skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Gruppen som jobber med effektivitet er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

  • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten.
  • Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
  • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å kunne dokumentere effekten av digitale psykologiske intervensjoner, og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning i form av både forskningsbaserte og kvalitetssikrede programmer, helseapp’er og vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene benytter metoden «Person based approach» (PBA) som rammeverk. PBA integrerer kvantitative og kvalitative data om relevante helseproblemer, og metoden sikrer også høy sluttbrukerinvolvering i utviklingen av digitale intervensjoner. Næringslivspartneren Youwell AS leverer den tekniske løsningen til helseapp’ene, og samarbeidet mellom Youwell og forskerne i prosjektene er tett.  Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen.

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

Senterleder, psykologspesialist, forsker Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen

Kostnad-nytte

I forskningstemaet «kostnad-nytte» skal det undersøkes hvorvidt digitale psykologiske behandlinger er kostnadseffektive, og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten.

Gruppen som jobber med kostnad-nytte er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere.  Gruppen skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk behandling for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. Forskerne som jobber med kostnad-nytte samarbeider blant annet tett med eMeistringsklinikker ved flere ulike sykehus i Norge

Arbeidspakken skal undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital.

Vidar Halsteinli

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital

Tidlig metodevurdering

Gruppen som jobber med «tidlig metodevurdering» skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil gruppen forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Teamet er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken som starter opp medio 2023, skal gjennomføre tre innovative studier innen tidlig metodevurdering:

  • Studere kasusstudier for å oppnå en dypere forståelse av avhengighet og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere kostnadseffektive helsetjenester.
  • Studere utvikling og implementering av digitalisering av eksisterende helsetjenester.
  • Videreutvikle verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov for endring.

Gruppen er ledet av Linn Nathalie Støme, Oslo Universitetssykehus.

Linn Nathalie Støme

Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)

Forskningstema

Implementering

I forskningstemaet «implementering» skal det undersøkes hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten, samt å undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier. Teamet som jobber med implementeringsforskning er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken/teamet skal gjennomføre to del-studier:

  • en multisenterstudie som undersøker effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.
  • en kartleggingsstudie som undersøker ulike måter å organisere eMeistringsklinikkene på tvers av helseforetak (dette er et samarbeidsprosjekt mellom teamet «kost-nytte» og «implementering»)

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen.

Robin Maria Francisca Kenter

Forsker/PhD Post Doc Universitetet i Bergen/Helse Bergen