Forskningstema

Kostnad-nytte

Forskningstemaet «kostnad-nytte» undersøker om digitale psykologiske behandlinger er kostnadseffektive og samtidig faktorer som kan ha betydning for kostnadseffektivitet. Vi fokuserer på effekter i form av helserelatert livskvalitet og arbeidstilknytning, hvordan organisatoriske forhold kan influere på kostnad og effekt, og vi undersøker pasientens bruk av de digitale behandlingen og hvor tilfredse de er med løsningene.

Arbeidspakken/teamet arbeider med tre ulike digitale helsetjenester: Smart-telefon-app’en Mamma Mia for å forebygge svangerskapsdepresjon, søvnbehandlingsprogrammet SHUTi rettet mot insomni – og eMeistring, en terapeutveiledet behandling av moderat depresjon, panikklidelse og sosial angst. Hver av disse tre har flere del-studier knyttet til seg:

 • Mamma Mia I: Cluster-randomisert studie av Mamma Mia hvor en selvhjelp-versjon sammenlignes med selvhjelp pluss oppfølging fra helsestasjoner. Er særskilt oppfølging kostnadseffektivt på kort sikt? Studien gjøres i tett samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, og Changetech.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat, Silje Marie Haga, RBUP og Filip Drodz, RBUP.
 • Mamma Mia II: En modellbasert analyse av Mamma Mia hvor en selvhjelp-versjon sammenlignes både med selvhjelp pluss oppfølging fra helsestasjoner og uten det digitale tilbudet overhodet. Er Mamma Mia-app’en kostnadseffektiv med et langsiktig perspektiv som 20 år? Studien gjøres i tett samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Changetech og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat.
 • SHUTi: Randomisert studie hvor selvhjelpsprogrammet SHUTi sammenlignes med pasientopplæring via internett. Er SHUTi et kostnadseffektivt tiltak i et to-års perspektiv? Studien gjennomføres i nært samarbeid med St. Olavs hospital.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat.
 • eMeistringstudien I: Vi sammenligner hvordan eMeistring er organisatorisk implementert i fire ulik helseforetak og konsekvenser for pasientgjennomstrømning og kostnad per pasient. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital og CheckWare.
  Kontaktperson: Jørn Heggelund, post doc, og Vidar Halsteinli, PhD/forsker.
 • eMeistringstudien II: Vi undersøker om det er forskjeller kostnad og effekt for pasienter behandlet ved fire helseforetak. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital, CheckWare og Helse Vest IKT.
  Kontaktperson: Zareen Abbas Khan, PhD-stipendiat, Jørn Heggelund, post doc, og Vidar Halsteinli, PhD/forsker.
 • eMeistringstudien III: Vi undersøker sammenhengen mellom pasientkarakteristika/demografiske variabler, tilfredshet med systemet og effekt av behandling. Studien gjøres i tett samarbeid med Helse Bergen, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, St. Olavs hospital, CheckWare og Helse Vest IKT.
  Kontaktperson: Jørn Heggelund, post doc.

Gjennom disser delstudiene skal vi belyse i hvilken grad kostnader ved digitale helsetjenester står i rimelig samsvar med ulike aspekter ved effekt. Arbeidet gjøre i samarbeid med arbeidspakke 1 (effekt) og arbeidspakke 4 (implementering). Flere delstudier er under planlegging.

Arbeidspakken ledes av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital.

Vidar Halsteinli

Vidar.Halsteinli@stolav.no

Helseøkonom, forsker Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU), St. Olavs hospital