Forskningstema

Tidlig metodevurdering

Gruppen som jobber med «tidlig metodevurdering» skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil gruppen forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Arbeidspakken bygger videre på forskning fra Center for Connected Care og vil videreføre rammeverket «Step Up» i forskningen i Forhelse. Forskningen i arbeidspakken startet i slutten av 2023, og skal jobbe videre innenfor tre områder for å styrke tidlig metodevurdering:

1) Få en dypere forståelse av avhengighet og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere behovsbaserte helsetjenester.

Hvordan jobber vi?

Digital terapi i offentlig og privat sektor.

Etterspørselen etter digital terapi innenfor privat og offentlig helsevesen er ulik. Det kan se ut som at pasienter i større grad aksepterer eller faktisk foretrekker digital terapi hos private aktører. Er dette basert på økonomiske modeller, eller kan det være forskjeller i pasientgruppene, eller kan forskjellene ligge hos holdninger blant helsepersonell i offentlig og privat sektor? Vi ønsker å intervjue klinikere og ledere innen psykisk helse, for å utforske synspunkter og erfaringer vedrørende bruk av videokonsultasjoner i terapi på tvers av offentlig og privat sektor. Sentrale spørsmål i dette arbeidet vil være: Hvilke forskjeller er det i digital praksis mellom offentlig og private helsetjenester? Hva er helsepersonells erfaringer med suksesskriterier og utfordringer innen digital terapi? Hva er ledere og helsepersonell sine syn på gjennomførbarheten med digital terapi?

2) Studere utvikling og implementering av digitalisering av eksisterende helsetjenester.

Hvordan jobber vi?

Sammen om bedring: Digitalisering for styrket samvalg ved behandling i psykisk helsevern.

 Prosjektets målsetning er å undersøke om vi kan bruke digitale verktøy for å øke samvalg i psykisk helsevern, både når det gjelder innhold i behandlingen og kommunikasjonsform. Vi vil teste mobilapplikasjonen iTandem i ulike pasientpopulasjoner og høste innsikt om hvilken innvirkning appen har på grad av samhandling, engasjement og etterlevelse. I tillegg vil vi undersøke om andre digitale elementer, som video og telefon, bidrar til en større opplevelse av samvalg i tjenesten.

Hensikten med prosjektet er å studere integrasjon av digitale verktøy i oppfølgingen for personer med alvorlig psykisk lidelse, for å få en bedre forståelse av om og i tilfelle hvordan dette kan styrke kvaliteten på behandlingen og øke etterlevelse. Videre vil vi undersøke potensiell effekt av ulike alternativer for oppfølging av denne pasientgruppen. Vi vil benytte oss av tidlig metodevurdering, en Health Technology Assesment-metodikk (HTA) utviklet ved Centre for Connected Care (C3) for å undersøke dette. Metoden måler i hvilken grad løsningene møter behovene til interessenter (pasientene, pårørende, helsetjenesten og samfunnet), og simulerer samfunnsøkonomiske effekter.

3) Videreutvikle verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov for endring.

Hvordan jobber vi?

Kognitiv adferdsterapi i insomnipasienter- digitalt søvnkurs.

Prosjektets målsetning er å undersøke om kognitiv adferdsterapi kan gi hjertepasienter en god natts søvn. Gjennom utprøvningen av et søvnkurs skal hjertepasienter ved Vestre Viken inkluderes i en randomisert kontrollert studie for å undersøke om kognitiv adferdsterapi kan ha effekt på pasientenes grad av insomni. Før studien er ferdig vil teamet i arbeidspakken bidra med tidlig metodevurdering og simulere på potensielle økonomiske utfall av å behandle pasientgruppen for insomni. Vi vil se på direkte effekter for helsetjenesten av å tilby intervensjonen og hvordan dette kan påvirke forbruk av helsetjenester. Vi vil også se på samfunnsøkonomiske mål som sykefravær og uførhet i pasientgruppen. De formative resultatene i tidlig fase skal så valideres ved studieslutt i RCTen, og vil bidra til å videre utvikle rammeverket for tidlig metodevurdering.

Gruppen er ledet av Linn Nathalie Støme, Oslo Universitetssykehus.

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

E-postadresse

Spesialrådgiver / Post doc Oslo universitetssykehus/Centre for connected care (C3)