Emnene

­Individ, organisasjon og samfunn

Emne 1 – DIGHEL630 – Digitalisering i helse: ­Individ, organisasjon og samfunn

Mål og innhold:

Den gjennomgripande digitaliseringa som skjer i helsesektoren har store konsekvensar for helsetenestene. Dette stiller nye kompetansekrav til leiarar og tilsette med et breitt spekter av fagområde og yrkesfunksjonar i primærhelsetenesta, spesialisthelsetenesta og private helsetenestetilbydarar. Emnet har som mål å gi studentane inngåande kunnskapar om den overordna konteksten og rammene for digitalisering i helsesektoren på eit nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Emnet skal gi studentane eit nødvendig grunnlag for å bidra i digitaliseringsprosjekt i helsesektoren innan eit breitt spekter av tema. Studentane utviklar også ferdigheiter og kompetanse som er naudsynte for at helsepersonell kan drive innovasjons- og forbetringsarbeid og brukarsentrert digitalisering. Sentrale tema som studentane jobbar med er føringar og strategiar for digitalisering av helsesektoren, verksemdsarkitekturen si betydning for informasjonsflyt, avgjerdsler og organisering, personvern og IKT-sikkerheit. Studentane vil også jobbe med systematisk brukerinvolvering i fasane frå utvikling, evaluering og til bruk av digitale helsetenester.

*Alle studenter må ha fullført og bestått DIGHEL630 for å kunne gå videre til de neste emnene studenten ønsker å ta.

Digitale helsetenester

Emne 2 DIGHEL631- Digitalisering i Helse: Digitale helsetenester (5sp)

Mål og innhold:

Helsetenestene er i kontinuerleg utvikling og dei blir i større grad digitalisert. Målet er å gi betre, sikrare, meir likeverdig og effektiv behandling til innbyggarane. Digitale helsetenester er skildra med mange ulike omgrep som overlappar i nokon grad (digital heimeoppfølging, ehelse, telemedisin m fl) og det finst også mange ulike definisjonar som det er viktig å kjenne til. Fokus i dette emnet er i hovudsak på digitale innbyggartenester, altså helsetenester som er direkte retta mot innbyggarane. Emnet har som mål å gi studentane inngåande kunnskapar om digitale helsetenester, sentrale føringar og korleis digitale helsetenester blir brukt i helsesektorane i dag. I løpet av emnet vil studentane få både ei brei oversikt over temaet digitale helsetenester, men også moglegheit for å sjølvstendig reflektere rundt korleis digitalisering av helsetenestene påverkar de eksisterande helsetenestene, samt kva det blir viktig å ta omsyn til når ein skal vurdere innføring av digitale helsetenester på eigen arbeidsstad. Studentane utviklar også ferdigheiter og kompetanse som er naudsynt for å kunne bidra i beslutningsprosessar rundt ei utvikling og innføring av digitale helsetenester på eigen arbeidsstad.

Leiing

Emne 3 – DIGHEL632 – Digitalisering i Helse: Leiing (5sp)

Mål og innhold:

Målet med emne er å gjere studentane i stand til å ta ei leiarrolle i å drive fram endring av store regionale eller nasjonale digitaliseringsprosesser samtidig som dei ivaretar medarbeidarar og lokale digitaliseringsprosessar. Vidare vil emnet gi studentane innføring og erfaring med forbetringsarbeid i tråd med forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgssektoren. Studentane vil få kompetanse i å planlegge, gjennomføre og evaluere endringar knytt til digitalisering og digital transformasjon. Emnet vil belyse utvikling av leiingsfaget generelt, med særleg vekt på ei læringsbasert tilnærming til leiing og tar utgangspunkt i leiing av endringar sett frå ulike nivå i ein organisasjon.

Arbeidet belyser forutsetningar for å endre. Vi vil kome inn på tema som strategisk kompetanseutvikling, kontinuerleg forbetring og endringsmodnad i organisasjonen, alle relevante for digitalisering. Vidare fokus er leiar si rolle i å initiere og gjennomføre endringsprosessar. Studentane får anledning til å bruke eiga erfaring gjennom prosessen frå ide til slutning. Vi adresserer gjennom trepartssamarbeid, brukarinvolvering og konsekvensforståing i digitaliseringsprosesser i eigen organisasjon. Vi kjem inn på Digitalisering i Helse Eit fleksibelt studietilbod på til saman 20 studiepoeng kvalitetsforbetring i samhøve med forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta. Vi kjem også inn på organiseringsmoglegheiter for digitaliseringsprosessar når rammevilkår endrast og løfter fram pasientperspektivet i ulike helsetenestenivå som eit felles utgangspunkt for å finne løysingar. Vi tar her ein nærare titt på korleis ein kan løyse komplekse utfordringar gjennom smidig, verdikjedebasert organisering. Leder si rolle i innføring av endringar knytt til digitalisering belysast vidare gjennom fokus på operasjonalisering, motstandshandtering, måling og evaluering.

Digitaliseringsprosjekt og implementering

Emne 4 – DIGHEL633 – Digitalisering i Helse: Digitaliseringsprosjekt og implementering (5sp)

Mål og innhold:

Mange klinikkar får si første kjennskap til eHelse gjennom deltakelse i ulike prosjekt. Målet med dette emnet er difor å gi studentane kunnskap om korleis eit IKT/digitaliseringsprosjekt gjennomførast gjennom dei ulike fasane i eit prosjekt. Vidare vil emnet gi studentane innføring i ulike prosjekttypar, rollar og styringsstrukturane som er i eit prosjekt. Vil få forståing for aktivitetar rundt eit prosjekt slik som behovskartlegging, anskaffelse, brukeroppleving, risiko og korleis man hentar ut effektar etter ein gjennomføring. Studentane vil også få kjennskap til implementeringsstrategi og overgang frå prosjekt til drift.