Om Forhelse SFI

Forhelse SFI er en del av Forskningssenter for Digitale Helsetjenester under Helse Bergen. SFI prosjektet drives med støtte fra Norges Forskningsråd, og er det største og mest langvarige av prosjektene i Forhelse med en varighet på 3 + 5 år. Hovedmålet til Forhelse SFI er å øke bruken og effekten av digitale psykiske helsetjenester.

Hva er et SFI:
SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskapning. Les mer på nfr.no

Visjon og hovedmål for Forhelse SFI

Hvert år rammer psykiske lidelser over én million mennesker i Norge og 700 millioner mennesker over hele verden, og utgjør 13% av den totale sykdomsbyrden. Imidlertid er det bare 20-30% av de rammede i Norge som får psykiske helsetjenester. Digitale psykologiske intervensjoner er foreslått som en måte å øke tilgangen til psykiske helsetjenester.

Målet er at bruken av digitale psykologiske intervensjoner skal ha økt til 15 % innen 2025, og til 20 % innen 2030, for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.

Merverdien ved å ha et senter som har som mål å øke bruken og effekten av digitale psykologiske intervensjoner, er at det samler et tverrfaglig og tverrsektorielt team som dekker de viktigste interessentperspektivene og den nyeste kunnskapen. I Forhelse SFI vil forskere, helsetjenester, næringsliv og sluttbrukere (pasienter, klinikere) samarbeide om å øke bruken av bærekraftige, tilgjengelige, og effektive digitale psykologiske intervensjoner. Dette vil vi gjøre gjennom operasjonalisering av et rammeverk for innovasjon, kliniske og økonomiske evalueringer, et rammeverk for tidlig helseteknologivurdering, og utforskning av implementeringsstrategier.

Forhelse SFI samler

  • de fem mest ambisiøse og relevante e-helsevirksomhetene i Norge
  • fire nasjonale og internasjonale ledende forskergrupper innen innovative digitale helsetjenester
  • fem offentlige helsetjenester med nasjonalt ledende posisjoner innen digitalisering
  • en innovativ privat ikke -profesjonell helsetjeneste, som integrerer psykiske og somatiske helsetjenester
  • terapeuter og pasienter med førstehåndserfaring med digitale intervensjoner


Aktørene er organisert rundt de fire forskningstemaene/arbeidspakkene (WP):

Forskningstemaene skal ved hjelp av helsetjeneste- og nærlingslivspartnere, forskere og sluttbrukere bidra til å nå det overordnede målet om å øke bruken av digitale psykologiske intervensjoner.

 SFI:

  • SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskapning
  • Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.
  • Det forutsettes samfinansiering mellom vertsinstitusjon, partnere og Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene etablereres for en periode på maksimalt fem pluss tre år
  • Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskapning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.