Emnene

­Individ, organisasjon og samfunn

Emne 1 – DIGHEL630 – Digitalisering i helse: ­Individ, organisasjon og samfunn

Mål og innhold:

Den gjennomgripande digitaliseringa som skjer i helsesektoren har store konsekvensar for helsetenestene. Dette stiller nye kompetansekrav til leiarar og tilsette med et breitt spekter av fagområde og yrkesfunksjonar i primærhelsetenesta, spesialisthelsetenesta og private helsetenestetilbydarar. Emnet har som mål å gi studentane inngåande kunnskapar om den overordna konteksten og rammene for digitalisering i helsesektoren på eit nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Emnet skal gi studentane eit nødvendig grunnlag for å bidra i digitaliseringsprosjekt i helsesektoren innan eit breitt spekter av tema. Studentane utviklar også ferdigheiter og kompetanse som er naudsynte for at helsepersonell kan drive innovasjons- og forbetringsarbeid og brukarsentrert digitalisering. Sentrale tema som studentane jobbar med er føringar og strategiar for digitalisering av helsesektoren, verksemdsarkitekturen si betydning for informasjonsflyt, avgjerdsler og organisering, personvern og IKT-sikkerheit. Studentane vil også jobbe med systematisk brukerinvolvering i fasane frå utvikling, evaluering og til bruk av digitale helsetenester.

*Alle studenter må ha fullført og bestått DIGHEL630 for å kunne gå videre til de neste emnene studenten ønsker å ta.