UngMeistring eBalanse – En digital behandling for ungdom med spiseforstyrrelser

Om forskningsprosjektet
Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (forhelse.no) gjennomfører i samarbeid med BUP i Helse Fonna og Helse Bergen et klinisk forskningsprosjekt for ungdom med spiseforstyrrelser. Vi har, sammen med ungdom med egen erfaring, utviklet en digital behandling som vi ønsker skal bli tilgjengelig i BUP, og også som selvhjelp. På den måten ønsker vi å komme tidligere til slik at ungdom får hjelp før de har behov for ansikt-til-ansikt behandling.

Rekruttering
For å avgjøre om behandlingen er nyttig søker vi i løpet av våren, samt tidlig høst 2024, 60 ungdommer i alderen 16-18 år med milde til moderate spiseforstyrrelser som ønsker å teste ut den ti uker lange behandlingen. Dette passer for ungdom som har tanker om mat og kropp i den grad at det går ut over hverdagsfunksjonene slik som uregelmessig spising, kroppssjekking, overdreven trening etc. På nåværende tidspunkt kan ikke ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser (for eksempel BMI under 18 eller hyppig oppkast) delta i studien. Pasienten følges opp av terapeut i BUP i 10 uker med ukentlige telefonsamtaler i tillegg til arbeid i eBalanse-appen.

Kriterier for deltakelse i forskningsstudien
Studien er godkjent av Regional Etisk Komité, og er støttet av Norges forskningsråd og Helsedirektoratet. For å delta må ungdommen ha fylt 16 år, og ikke fylle 18 år før de er ferdige i studien.


Inklusjonskriterier:

 • F 50.1 Atypisk anorexia nervosa (atypisk anoreksi)
 • F50.3 Atypisk bulimia nervosa (atypisk bulimi)
 • F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser
 • F50.9 Uspesifisert spiseforstyrrelse
 • Stabil dose på medisiner for annen komorbid psykisk lidelse i minimum seks uker.

Vi kan ikke inkludere ungdommer med følgende diagnoser (eksklusjonskriterier):

 • F 50.0 Anorexia nervosa (anoreksi)
 • F 50.2 Bulimia nervosa (bulimi)
 • F 50.82 Pasienter med unngående restriktive matinntaksforstyrrelser vil ikke inkluderes i studien siden det ofte er en del av en utviklingsforstyrrelse, og det kliniske bildet er forskjellig fra de andre spiseforstyrrelsene.
 • F80-F89: store språkvansker/lese og skrive (Utviklingsforstyrrelse)
 • En medisinsk tilstand/sykdom som er kjent for å påvirke spising og vekt (f.eks. graviditet, kreft), psykoselidelse, alvorlig deprimert, rusmisbruk/rusavhengighet, akutt suicidal
 • Er innlagt på sengepost på grunn av en psykisk lidelse
 • Mottar annen psykologisk behandling

Resultatene fra studien vil bli publisert i anerkjente tidsskrift av phd.stipendiat Guri Holgersen og være en del av hennes doktorgrad.

Har du ytterligere spørsmål om studien eller prosjektet kan du kontakte oss på studie.forhelse@helse-bergen.no. Påmelding til studiet.

Prosjektleder Tine Nordgreen