UngMeistring eBalanse – Et digitalt behandlingsprogram for ungdom med spiseforstyrrelser

Om forskningsprosjektet
Forskningssenter for Digitale Helsetjenester (forhelse.no) gjennomfører i samarbeid med BUP i Helse Fonna og Helse Bergen et klinisk forskningsprosjekt for ungdom med spiseforstyrrelser. Vi har, sammen med ungdom med egen erfaring, utviklet en digital behandling som vi ønsker skal bli tilgjengelig i BUP, og også som selvhjelp. På den måten ønsker vi å komme tidligere til slik at ungdom får hjelp før de har behov for ansikt-til-ansikt behandling.

Rekruttering
For å avgjøre om behandlingen er nyttig søker vi i løpet av våren, samt tidlig høst 2024, 60 ungdommer i alderen 16-18 år med milde til moderate spiseforstyrrelser som ønsker å teste ut den ti uker lange behandlingen. Dette passer for ungdom som har tanker om mat og kropp i den grad at det går ut over hverdagsfunksjonene slik som uregelmessig spising, kroppssjekking, overdreven trening etc. På nåværende tidspunkt kan ikke ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser (for eksempel. BMI under 18 eller hyppig oppkast) delta i studien. Pasienten følges opp av terapeut i BUP i 10 uker med ukentlige telefonsamtaler i tillegg til arbeid i eBalanse-appen.

Kriterier for deltakelse i forskningsstudien
Studien er godkjent av Regional Etisk Komité, og er støttet av Norges forskningsråd og Helsedirektoratet. For å delta må ungdommen ha fylt 16 år, og ikke fylle 18 år før de er ferdige i studien.


Inklusjonskriterier:

 • F 50.1 Atypisk anorexia nervosa (atypisk anoreksi)
 • F50.3 Atypisk bulimia nervosa (atypisk bulimi)
 • F50.8 Andre spesifiserte spiseforstyrrelser
 • F50.9 Uspesifisert spiseforstyrrelse
 • Stabil dose på medisiner for annen komorbid psykisk lidelse i minimum seks uker.

Vi kan ikke inkludere ungdommer med følgende diagnoser (eksklusjonskriterier):

 • F 50.0 Anorexia nervosa (anoreksi)
 • F 50.2 Bulimia nervosa (bulimi)
 • F 50.82 Pasienter med unngående restriktive matinntaksforstyrrelser vil ikke inkluderes i studien siden det ofte er en del av en utviklingsforstyrrelse, og det kliniske bildet er forskjellig fra de andre spiseforstyrrelsene.
 • F80-F89: store språkvansker/lese og skrive (Utviklingsforstyrrelse)
 • En medisinsk tilstand/sykdom som er kjent for å påvirke spising og vekt (f.eks. graviditet, kreft), psykoselidelse, alvorlig deprimert, rusmisbruk/rusavhengighet, akutt suicidal
 • Er innlagt på sengepost på grunn av en psykisk lidelse
 • Mottar annen psykologisk behandling

Resultatene fra studien vil bli publisert i anerkjente tidsskrift av phd.stipendiat Guri Holgersen og være en del av hennes doktorgrad.

Har du ytterligere spørsmål om studien eller prosjektet kan du kontakte oss på studie.forhelse@helse-bergen.no. Påmelding til studiet.

Prosjektleder Tine Nordgreen

Styret i UngMeistring

Sekretariat

 

Logo for støtte fra forskningsrådet

Resultat og publiseringer UngMeistring

Her kommer det innhold

Idémyldring i havgapet med UngMeistring

21. og 22 november var det duket for UngMeistring sin 2. fellessamling for i år. Forsknings-, helsetjeneste- og næringslivspartnere samlet seg på Solstrand for å dele erfaringer og jobbe fram et felles fokus på framdrift i de ulike arbeidspakkene. Brukerinvolvering, klinikkerfaring og teknologi ble derfor viktig tematikk gjennom samlingen.

På dag én presenterte arbeidspakkeledere og doktorgradsstipendiater tematikken i de respektive arbeidspakkene, som er ADHD, angst, depresjon og spiseforstyrrelse. Her ble det gitt et overordnet blikk på arbeidet som er lagt ned så langt, samt presentasjon av Logic Model, en del av tilnærmingen som skal benyttes gjennom prosjektet. Dette la et godt grunnlag for diskusjon og idémyldring på tvers av fagfeltene.

Dag to var det våre næringslivspartnere, Youwell og Skillup, sin tur. De presenterte sine plattformer, og hva de ønsket å bidra med i prosjektet. Det ble også gitt god tid til konkret arbeid i arbeidspakkene hvor det ble kartlagt fokus og fremdriftsplan med et tverrfaglig perspektiv.

Bilde av Eirik Steinsland fra SkillUp som demonstrerer hvordan medisinsk trening kan gjøres med VR-teknologi.
Her demonstrerer Eirik Steinsland fra SkillUp hvordan medisinsk trening kan gjøres med VR-teknologi.

Om UngMeistring

UngMeistring er et prosjekt som finansieres gjennom Norges Forskningsråd sitt PilotHelse program for ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskaping i norsk helsenæring. Prosjektet ledes fra Helse Bergen, og varer i perioden 2022-2026. Prosjektet deltar også i Helsedirektoratet sitt tverrsektorielle program DigiUng. Prosjektet finansieres også gjennom DigiUng-programmet.

Prosjektet sitt hovedmål er å utvikle og evaluere åtte nettbaserte selvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom. Disse skal tas i bruk av innbyggerne, og primær- og spesialisthelsetjenesten. UngMeistring vil utvikle program for ungdom med angst, ADHD, depresjon og spiseforstyrrelser. Ungdom har så langt ikke hatt tilbud om digitale helsetjenester fra offentlige aktører, men den økende etterspørselen samtidig med ressursutfordringer i tjenestene gjør at vi må se etter nye måter å nå de unge på. Vi vil forsøke å nå de tidligere, i format som de kjenner igjen, på plattformer som ung.no, helsesykepleier og hos psykologen i BUP.

Prosjektet vil bidra til å:

1) øke tilgangen psykiske helsetjenester

2) øke bruken av kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester

3) øke brukerinvolvering

4) øke utnyttelsen av ressursene

5) øke bruken av digital teknologi som møter barn og unge der de er

6) øke fleksibilitet for brukerne

7) øke verdiskaping i helsenæringen

8) øke samarbeid om helsetjenesteutvikling

9) øke offentlig-privat samarbeid for å øke bærekraft og verdiskapning

10) øke tilgangen på fritt tilgjengelige digitale selvhjelpsverktøy

——————————————————-

Kristin Bruvik
Prosjektleder
Kristin Bruvik

UngMeistring er ledet fra Helse Bergen med Kristin Bruvik som prosjektleder. Prosjektet består av partnere fra offentlig sektor, fra primær- og sekundærhelsetjenestene, fra forsknings- og undervisningssektoren og fra private næringsaktører.

Logo for støtte fra forskningsrådet

Les mer om våre partnere her

UngMeistring

Opningsseminar for UngMeistring

Denne veka var det duka for opning av UngMeistring. Fleire av partnerane var samla for å få informasjon om oppstart og vegen vidare.

UngMeistring er eit nytt prosjekt i Forhelse i samarbeid med fleire partnerar. Prosjektet sit hovudmål er å utvikla og evaluera åtte digitale nett- og spelbaserte sjølvhjelps- og behandlingsprogram for ungdom mellom 13 og 18 år. Desse programma skal ta for seg fire diagnosar; spiseforstyrringar, angst, ADHD og depresjon.

Prosjektet fekk tildelt 25 millionar kroner frå Norges Forskningsråd under Pilot Helse programmet. Helsedirektoratet har gjennom sitt prosjekt DigiUng kome med ytterlegare midlar, og er med som partnar i prosjektet.  Prosjektet er leia av Helse Bergen og Kristin Bruvik er prosjektleiar.

UngMeistring har ein tverrfagleg og brei samansetting av samarbeidspartnerar:

 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Stavanger HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Helsedirektoratet
 • Helse Vest IKT
 • Sjukehusinnkjøp
 • Universitetet i Bergen
 • Bømlo kommune
 • Attensi
 • Youwell
 • SkillUp AS
Bilde av to av gruppene som diskuterer og idèmyldrer under seminaret.

Prosjektleiar Kristin Bruvik var svært fornøyd med dagen;

Det var fint å sjå så stort engasjement hjå partnarane. Dette prosjektet vil utfordre nye sider ved nettbasert behandling som vi ikkje kjenner svaret på, mellom anna knytt til korleis ein skal ta i vare personvern for ungdom som ikkje har bank-id, seier Bruvik.

Ifølgje Bruvik har ein sett ei kraftig auke dei siste to åra i behovet for psykiske helsetenester for ungdom.

Det blir interessant å arbeide med brukarinvolvering for å forstå behova til ungdommane vi vil hjelpe. I prosjektet vil vi knytte saman teknologi og fagleg innhald på ein måte som engasjerer ungdommane og som gir ein positiv helseeffekt. Vi vil rette oss både mot digitale plattformer som ung.no der ungdommane kan finne hjelp på eigen hand, vi vil samarbeide med kommunane for å styrke deira tilbod til ungdom, og vi vil styrke spesialisthelsetenestene med digitale verktøy som kan hjelpe fleire meir effektivt, seier ho.

Opningsseminaret var prega av ein engasjert og kompetent gjeng med stor fagtyngde på ulike fagområder. I prosjektet vil det blant anna vera klinikarar frå BUP tenestane, næringslivspartnerar med erfaring i å utvikle digitale helseprogram og representantar frå både primær- og spesialisthelsetenesta.

Bilde av en arbeidsgruppe som diskuterer under seminaret.

Dersom du ynskjer å lesa meir om prosjektet kan du gjera det her: UngMeistring.

ESRII-konferansen 2023

For syvende gang arrangerer European Society Reasearch on Internet Interventions (ESRII) en felles europeisk konferanse 7th ESRII 2023 ble avholdt i Amsterdam 31. august -1. september. UngMeistring og Forhelse deltok bredt med både innlegg og posters.

I flotte omgivelser i biblioteket Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) samlet forskere seg fra hele Europa for å inspireres, dele erfaringer og knytte nettverk. Årets tema var «United in Diversity». ESRII er en konferanse med mål om å promotere evidensbasert kunnskap og forskning rundt Internett-intervensjoner med fokus på atferd og mental helse. VU University Amsterdam, fakultet for klinisk psykologi var vert for årets samling. Konferansen presenterte 8 keynote-foredrag, 67 poster presentasjoner og 19 parallelle tracks med mer enn 80 ulike innlegg.

Fra forskningssenteret bidro:

 • Doktorgradstipendiat i UngMeistring Guri-Elise Holgersen med posteren «A personalised digital treatment for adolescents with eating disorder – qualitative results and a pilot study protocol.»
 • Doktorgradsstipendiat i UngMeistring Maren Helene Rinke Storetvedt med posteren «Young ADHD: A qualitative study with focus on adolescents´ needs, wishes and barriers related to ADHD and a digital intervention.»
 • Post doc Smiti Kahlon med prosjektet om angst-appen Modi «Feasibility and preliminary clinical effects of a novel mobile application targeting anxiety in adolescents.»
 • Fra Solli DPS deltok Henning Monsen med posteren «eMeistring Health and Works – A feasibility study of a transdiagnostic treatment for people on sick-leave caused by common mental disorders.»
 • Doktorgradsstpendiat Beate Standal holdt innlegg med tittel: «Healthcare Workers’ Construction of the Patient: A Qualitative Study of the Use of Digital Mental Health Interventions in Specialized Mental Health Care.»
 • Senterleder Tine Nordgreen var blant key note-foredragsholder med innlegget «Never sell the bear`s skin before one has killed the beast.»

Et knippe bilder fra noen innholdsrike dager:

Takk til ESRII for en flott og inspirerende konferanse.

Digital tilgang for de yngste

Like før sommeren deltok forskningssenteret på workshop om digital ID for ungdom. Workshopen var i regi av Digitaliseringsdirektoratet og ble holdt i deres lokaler i flotte omgivelser i Leikanger. Målet for samlingen var å gjøre tilgangen til digital ID bedre for de yngste.

Idag har ungdom tilgang på helsetjenester via BankID. Dette gir sikkerhetsnivå høy, men krever samtykke fra foreldre og kan være en utfordrende prosess. MinID er et sikkerhetsnivå lavere, og er noe ungdommen kan skaffe sg selv. MinID fungerer som en digital ID som sier noe om hvem en er, men gir ikke tilgang til programmer som håndterer sensitive data, som helsedata. På workshopen ble det demonstrert hvor krevende det kan være å opprette MinID på egenhånd som 13-åring. Målet til Digitaliseringsdirektoratet er å tilrettelegge bruken slik at ungdommer ikke er avhengige av hjelp fra foresatte. Å tilgjengeliggjøre elektronisk ID for de yngste er et viktig steg vekk fra digital utenforskap, tilrettelegge slik at flest mulig har tilgang på helsetjenestene som finnes og er vesentlig for implementeringen av tjenestene. For programmer som blant annet utvikles i UngMeistring vil det være behov for sikkerhetsnivå høy.

På workshopen deltok representanter fra: Bufdir, Bergen kommune, Oslo kommune, Norsk helsenett, Helse Vest IKT, Direktoratet for e-Helse, Digdir, og Helsedirektoratet. Fra forskningssenter for digitale helsetjenester deltok Kristin Hogstad Bruvik – prosjektleder for UngMeistring og Robin Gulseth – konsulent hos Forskningssenter. Samlingen resulterte i en rekke tiltak som Digitaliseringsdirektoratet skal iverksette i løpet av 2023 med høy prioritering.

UngMeistring og forskningssenteret takker Digitaliseringsdirektoratet for en engasjerende og viktig samling, og ser frem til å følge prosessen.

Et år inn i arbeidet

I april 2022 startet det fireårige prosjektet UngMeistring opp for fullt. Prosjektet skal utvikle og forske på effekten av 8 digitale selvhjelp-og terapeutveiledet program for barn og unge med ADHD, angst, depresjon og spiseforstyrrelser. Hva har skjedd siden oppstart?

Du kan lese mer om UngMeistring-prosjektet her: Om UngMeistring

UngMeistring har i løpet av året lagt et godt fundament for de neste årene med innledende idémyldring og stort innsiktarbeid i de ulike diagnose-pakkene. Alle pakkene er godt i gang, foruten om depresjon som vi avventer litt med å starte opp. Det er blitt gjort innledende intervjuer med brukere og behandlere for kartlegging av behov. Innsikten legger grunnlaget for PhD-stipendiatenes første artikkel. Basert på dette arbeidet er prosjektet nå i utviklingsfasen av programmene. Teamet som står for innholdsproduksjon er godt i gang og jobber tett med fagansvarlige og utviklere for å sammen finne de beste løsningene.

I mai var det dessuten duket for de første brukertestene i Helse Bergen og Helse Fonna. Denne runden hadde som formål å teste konsept, design og overordnet tematikk for programmene for ADHD og spiseforstyrrelser. Engasjerte ungdommer ga god tilbakemelding som vil være viktige bidrag for veien videre. Vi opplever at denne måten å arbeide på gir hensiktsmessig tilbakemelding og forståelse av gruppen. Et tett samarbeid med fokus på brukerinvolvering er vesentlig for å treffe nettopp den gitte målgruppen, og kan i større grad lede til at programmet faktisk blir tatt i bruk og implementert slik en ønsker.  I Helse Stavanger jobber prosjektgruppen også svært godt med innsikt og brukertesting i programmet for angst.

Vi gleder oss til fortsettelsen av det spennende arbeidet. 

Skjermbilde fra Stavangerkatedralskolen sin instagram som forteller om et besøk fra Majen Bjerke. Hun fikk innspill i utviklingen av et digitalt hjelpetilbud for angst.

I Helse Stavanger jobber prosjektgruppen også svært godt med innsikt og brukertesting i programmet for angst. Prosjektgruppen består av arbeidspakkeleder Lars Ravn Øhlckers som er rådgiver ved Klinikk PH barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger, samt psykologstudentene Majen Bjerke og Pia Rygg Hauge. De har også med seg en rekke fagpersoner i referansegruppen, samt en klasse med ungdommer som har psykologi valgfag. Teamet i Stavanger har jobbet godt med innsikt og konsept, og har sammen med et designbyrå utformet første prototype som de har testet på ungdom.

I arbeidspakken H6 IKT- og Pasientsikkerhet har vi jobbet sammen med DigiUng og Digitaliseringsdirektoratet for å utforske hvordan man kan gjøre tilgjengeligheten til MinID for ungdom 13-15 enklere. Vi håper dette kan bidra til at flere tar i bruk digitale tjenester, og at det etter hvert også vil bli enklere å få tilgang til høyeste sikkerhetsnivå for de yngste i befolkningen.

Til venstre ser du psykologstudent Majen Bjerke fra prosjektgruppen H4 Angst som har etablert samarbeid med psykologisklassen ved Stavanger Katedralskole. Disse har fått undervisning om angst, deltatt i fokusgruppeintervju, og vil bidra med

Logo for støtte fra forskningsrådet