Aktuelt

Kickoff for EU-prosjektet PIECES

22-23. juni ble det arrangert kickoff i Barcelona for EU-prosjektet PIECES, som Helse Bergen/Haukeland Universitetssjukehus er partner i. Prosjektet har som mål å utvikle, evaluere og tilgjengeliggjøre et metodisk implementeringsverktøy som er spesifikt rettet mot kreftforebygging.

Gitt den høye og økende globale byrden av kreft, er suksessfull implementering av kreftforebyggende programmer avgjørende. Mange evidensbaserte programmer møter ofte utfordringer når de blir implementert i reelle omgivelser. PIECES-prosjektet har som mål å overvinne disse utfordringene og legge grunnlaget for vellykkede kreftforebyggende tiltak på global skala. 

PIECES-prosjekte skal tilby et digitalt verktøy som bidrar til identifisering, utvelgelse og tilpasning av kreftforebyggende programmer. Det skal også støttes opp under utvikling av evidensbaserte implementeringsstrategier som tar hensyn til lokale barrierer og kontekster. Verktøyet inneholder en omfattende samling av kreftforebyggende programmer med fokus på seks risikofaktorer for kreft: tobakk, alkohol, UV-stråling, HPV, ernæring og fysisk aktivitet. I tillegg vil verktøyet inkludere teori om atferdsendring, samt implementeringsstøtte. 

Bilde av PIECES-gruppen utenfor konferansesenteret i Barcelona hvor det ble avholdt kickoff i prosjektet.

Finansiert av EU

Det ambisiøse prosjektet er finansiert av Den europeiske union under Horisont Europa forsknings- og innovasjonsprogrammetmed over 7,7 millioner euro (90,5 millioner NOK). Prosjektet består av et konsortium av 15 partnere fra ti ulike land med bred sosiokulturell bakgrunn. De aktuelle landene har en samlet befolkning på om lag 77,7 millioner innbyggere, noe som gir et ideelt naturlig laboratorium for forskning og forbedring av oppskalering og implementering av kreftforebyggende programmer. 

For å sikre prosjektets suksess vil det bli gjennomført en multisenter case-studie for å evaluere og optimalisere implementeringsresultater. Ved hjelp av ulike sosiologiske teorier vil metoden, Realist Evaluation, gi innsikt i prosessene som fører til disse resultatene.

Forsker, Robin Kenter, og vitenskapelig assistent, Hanne Karoline Hinderaker, ved Forhelse SFI på HBE/HUH, bidrar i prosjektet med forskning på implementeringsstrategier, evaluering av effekter av ulike strategier og utvikling av implementeringsverktøyet. De skal samarbeide med Amsterdam UMC Trimbos-institute, IDIBELL og Institute Catala d’Oncologia.

Vi ser frem til resultatene og innvirkningen av PIECES-prosjektet, da det har potensial til å øke effektiviteten av kreftforebyggende tiltak og forbedre folkehelsen på europeisk nivå. 

Følg denne lenken for å lese mer om Forhelse sin implementeringsarbeidspakke: Implementering.