Partnere

Alle partnere

PilotHelse er en utlysning av midler til ambisiøse innovasjonsløp som skal bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring. Sammen skal private og offentlige aktører utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasientene og innbyggerne. (https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/pilot-helse/) I vårt Pilot Helse prosjekt har vi derfor gått sammen med en rekke helsetjenesteaktører, offentlige aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og private næringsaktører for å skape innovative digitale helsetjenester for ungdom med psykiske helseplager. Les litt om hver partner under.

UngMeistring

Amsterdam University Medical Center

PIECES

Association Europeenne des Ligues Contre le Cancer asbl

PIECES
Attensi logo

Attensi

Attensi er en global leder innen spillbaserte simuleringer. Løsningene våre kombinerer avansert 3D-modellering med dyp innsikt i menneskelig atferd og psykologi og brukes til å trene ansatte i autentiske situasjoner som involverer samhandling mellom mennesker og bruk av programvare- og systemer.

UngMeistring

Bergen Kommune

Bergen kommune er ein kommune i Vestland fylke. Kommunen vert styrt etter prinsippet om byparlamentarisme, med eit byråd som utøvande organ. Administrasjonssenteret i kommunen er byen Bergen, som òg er eitt av seta for fylkesmannen i Vestland fylke, og for administrasjonen i Vestland fylkeskommune.

SFI
DigiFlex
Bømlo Kommune logo

Bømlo kommune

Noverande Bømlo kommune vart til 01.01.63, etter samanslåing av dei tre kommunane Bømlo kommune, Moster kommune og Bremnes kommune. Bømlo har eit innovativt næringsliv kjenneteikna av skapar- og berekraft – heilt frå den første industriarbeidsplassen på Hespriholmen for 10.000 år sidan. Kombinasjonen av ei rekke verksemder innan maritim industri, bygg & anlegg, handel og service gjer arbeidsplassane robuste i skiftande konjunkturar og marknader.

UngMeistring

Changetech

Easychange er en helt ny tilnærming til vaneendring. Vi kaller det personlig endringsprogrammering, eller PCP. Og siden det handler om hjernen, handler det om psykologi.

SFI

CheckWare AS

CheckWare er et norsk programvareselskap som har tatt en ledende posisjon innen digital pasientmedvirkning. ​ Vi er en støttespiller for sykehus, klinikker og kommuner som ønsker å tilby digitale helsetjenester for sine pasienter og innbyggere

SFI

DigiUng/ Helsedirektoratet

DigiUng er et program for å samle offentlige tjenester og informasjon for ungdom på ett sted. Ung.no er kommunikasjonskanalen. Flere titalls aktører innen statlig, kommunal, frivillig og privat sektor og fra akademia deltar i DigiUng-programmet. DigiUng-programmet ledes av Helsedirektoratet, Bufdir og Direktoratet for e-helse

UngMeistring

eMeistring

eMeistring tilbyr behandling over internett for panikkliding, sosial angst eller depresjon for vaksne over 18 år.

SFI

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitg

PIECES

German Cancer Research Center

PIECES

Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus har over 14.000 dyktige medarbeidarar som kvar dag jobbar for at pasientane skal få spesialisthelsetenester med god kvalitet når dei treng det. Vi arbeider for pasienttryggleik, vi legg til rette for gode arbeidsmiljø og vi forbetrar tilbodet vår slik at vi bruker ressursane på best mogleg måte. Slik vidareutviklar vi tenestene til det beste for pasientar og samfunnet.

SFI
DigiFlex
UngMeistring
PIECES
Helse Fonna logo

Helse Fonna

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

UngMeistring

Helse i Hardanger AS

Ved Helse i Hardanger finn du ei breitt samansett gruppe fagfolk som er klar til å arbeide saman med deg som har utfordringar knytt til rygg, Post Covid-19 fatigue, angst og depresjon, diabetes type 2 eller med kols. Dette er helseplager som typisk har samansette årsaker, der den som er ramma kan ha nytte av innspel frå meir enn éin fagperson.

SFI
Helse Stavanger logo

Helse Stavanger

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

UngMeistring

Helse Vest IKT

​Helse Vest IKT er eit aksjeselskap som er 100 % eigd av Helse Vest RHF. Vi leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest fordi vi har kostnadseffektivitet, kvalitet, kompetanse og nærleik. Våre kunder er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, og fleire private helsetenesteleverandørar i regionen.

UngMeistring
SFI

Institut Català d’Oncologia

PIECES

Institute of Public Health of Albania

PIECES

Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica

PIECES

Lifekeys AS

Lifekeys er en online psykologtjeneste som tilbyr video konsultasjoner og tema-baserte seminarer med utvalgte psykologer. Siden oppstart i 2017, har vi hatt høye standarder for innovative løsninger som gjør det enklere å komme i kontakt med en psykolog når behovet er der - uavhengig av hvem du er. Vi har etablert oss som eksperter innen online psykolog tjenester, og tilbyr gode samarbeid med organisasjoner og selskaper.

SFI

Mage-tarmskolen

Mage-tarmskolen på internett er et elektronisk behandlingstilbud og en videreføring av den fysiske IBS-skolen. Mage-tarmskolen kan gi en betydelig reduksjon i IBS symptomenes alvorlighetsgrad, samt gi økt livskvalitet hos dem som investerer tid i behandlingstilbudet.

SFI

Medizinische Hochschule Hannover

PIECES

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling. Gjennom tverrfaglig forskning og kunnskapsutvikling ønsker vi å bidra til en bedre helsetjeneste for innbyggerne. Sammen med hele sektoren skal vi nå det nasjonale målet om pasientens helsetjeneste. Vår ambisjon er å være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent forskningssenter.

SFI
Forskningsrådet logo

Norges Forskningsråd

Norges forskningsråd er en forskningspolitisk rådgiver for regjeringen og departementene og fordeler årlig rundt ti mrd. kr. til forsking og innovasjon.

UngMeistring

Oslo Universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

SFI

Regionsenter for barn og unges psykiske helse

Vår oppgave er å øke kompetansen og kvaliteten i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse. Vi er en tjeneste for tjenestene, det vil si at vi bistår offentlige tjenester med forskningsbasert kunnskap, rådgivning og opplæring. Vi driver ikke individuell behandling.

SFI
Skillup logo

Skillup

Skillup er et selskap som utvikler innovative digitale løsninger for eksponerings terapi og kognitiv trening og selskapet som ambisjon å være den fremste leverandør for å tilby digitale løsninger for samhandling og trening med bruk av AR/VR. SKillup plattformen er utviklet spesielt for prehospital samt akuttmedisinsk simulering for sykehus og universiteter og teknologien bygger på et innovasjons prosjekt.

UngMeistring

St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, er integrert med NTNU og eies av Helse Midt-Norge. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

SFI

State Institution Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine

PIECES

Stichting Trimbos- instituut, Netherlands institute of mental health and addiction

PIECES

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold HF, tidligere Jarlsberg og Larvik amts sykehus, Vestfold fylkessykehus og Vestfold sentralsykehus, er et helseforetak med hovedsykehuset lagt til Tønsberg i Vestfold. Sykehusdrift foregår også i Larvik, mens det er en smerteklinikk i Horten og psykiatriske behandlingssteder flere steder i fylket.

SFI
Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Vi er ett av elleve helseforetak som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.

SFI
Sykehusinnkjøp logo

Sykehusinnkjøp

Sjukehusinnkjøp HF skal utøve ei spesialisert og profesjonell innkjøpsteneste for spesialisthelsetenesta. Føretaket er delt inn i seks divisjonar: divisjon nasjonale tenester, divisjon legemiddel, divisjon nord, divisjon Midt-Noreg, divisjon sør-øst og divisjon vest. I tillegg har vi ein felles stab med støttefunksjonar, ein økonomifunksjon, og ei avdeling for forretningsutvikling.​

UngMeistring
UiB logo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er Vestlandets viktigaste kunnskapsinstitusjon. Vi er eit internasjonalt retta forskingsintensivt breiddeuniversitet. Universitetet driv forsking, kunstnarleg utviklingsarbeid og undervisning innan eit stort spekter av fagområdet. UiB har 7 fakultet og 40 institutt. Det er 4 215 årsverk ved UiB, der 53 prosent er kvinner og 47 prosent menn. Hausten 2021 var det 19 641 studentar ved Universitetet i Bergen.

SFI
DigiFlex
UngMeistring

Universiteti i Mjekesise Tirane

PIECES
UNN_logo

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Som universitets - og regionsykehus for Nord-Norge har UNN et særlig ansvar. UNN skal gi likeverdige og høyspesialiserte helsetjenester av internasjonal klasse i en landsdel med store avstander, spredt befolkning og et utfordrende klima. Dette gjøres i et nært lagspill med Helse Nord RHF, øvrige helseforetak i regionen og private aktører.

UngMeistring

University of Queensland

PIECES

University of Stirling

PIECES

Voss Herad

Voss er ein kommune i Vestland fylke.

DigiFlex
YouWell logo

Youwell AS

Youwell er et plattformselskap som utvikler innovative digitale verktøy for trening, rehabilitering og behandling av psykiske og somatiske lidelser og har som ambisjon å være den fremste leverandør av verktøy for å bygge og tilby digitale helsetjenester. Youwell portalen er utviklet spesielt for helseforetak, kommuner, klinikker, forskningsinstitusjoner og privatpraktiserende, og er bygget på årevis med klinisk forskning.

SFI
UngMeistring