Mål

Hovedmålet til Forhelse er å øke bruken og effekten av digitale psykologiske helsetjenester. Målet er at innen 2025 skal bruken av digitale psykologiske intervensjoner ha økt til 15 % og innen 2030 til 20 % for å bedre den psykiske helsen i befolkningen.

Våre delmål

1. Gjennomføre minimum 12 studier som inkluderer minst en næringslivspartner og som dekker kunnskapsbehovet hos disse.
Forventet resultat: Økt kunnskap som fører til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i næringslivssektoren inkludert økt salg og sysselsetting.

2. Gjennomføre minimum tre kliniske studier som sammenligner klinisk effekt av tre henholdsvis digitale og ansikt til ansikt psykologiske intervensjoner hos ulike helsetjenestepartnere.
Forventet resultat: Dokumentasjon av effekten til tre innovative produkter og intervensjoner som vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

3. Undersøke kostnad-nytte av digitale psykologiske intervensjoner i helsetjenestene.
Forventet resultat: Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

4. Gjennomføre innovative forskningsstudier på tidlig metodevurdering i næringslivet og helsetjenesten.
Forventet resultat: Verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent analyser for å identifisere uoppfylte behov.

5. Undersøke effekten av skreddersydde implementeringsstrategier i en kontrollert multisenterstudie.
Forventet resultat: Barrierer for implementering er identifisert og senteret har fremskaffet skreddersydde implemeteringsstrategier for primær og spesialisthelsetjenesten både innen somatikk og psykisk helse.

6. Etablere og videreutvikle nye samarbeid mellom næringsliv, forskning og helsetjenester.  
Forventet resultat: Rekruttering av minimum to nye næringslivspartnere og to nye brukerpartnere i løpet av prosjektperioden. Levere en kompetativ søknad om EU midler med eksisterende og nye forskningspartnere.

7. Kommunisere og spre kunnskap, resultater, verktøy og oppfinnelser til næringslivet, forskere, helsetjenestetilbydere, beslutningstakere, pasienter og organisasjoner.
Forventet resultat: Økt tilgang på kunnskap, verktøy og oppfinnelser i privat- og offentlig-sektor, som vil føre til økt brukt av digitale psykologiske behandlinger.