Aktuelt

Hvordan sikre at forskningsaktiviteten bidrar til styrket innovasjonsevne og økt verdiskapning?

SFI Trondheim alle


Forhelse SFI arrangerte fellessamling i Trondheim 22.-23. mai. Tema for samlingen var hvordan senterets forskning kan komme til nytte for brukerpartnerne. Dette er en svært viktige problemstilling med tanke på å nå SFI’ets mål om styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom langsiktig forskning.

Deltakere på samlingen var senterets forskningspartnere og brukerpartnere innen helseforetak og næringsliv. Det ble holdt en rekke presentasjoner både av spesielt inviterte foredragsholdere og av SFI’et egne PhD- og post doc-kandidater.

Tidlig samarbeid er nødvendig.
Basert på egen erfaring fra et tidligere SFI, understreket professor Kari Kværner fra OUS at samarbeid og brobygging mellom ulike fag og mellom forskere og brukerpartnere, er avgjørende for å lykkes. For å få til dette er tidlig planlegging nødvendig, og både forskere, helsetjenestene og næringslivet må delta fra starten av. Bedriftspartner Youwell understreket viktigheten av offentlig og privat samarbeid for å få til bærekraftige og innovative løsninger og samtidig at det er utfordringer knyttet til ulik kultur, ulikt «språk» og ulike måter å jobbe i prosjekt på. Tett og godt samarbeid er derfor nødvendig.

Kan maskinlæring og kunstig intelligens gi oss svar?
Forsker Andreas Aasheim fra St. Olavs hospital og NTNU fremholdt at vi har store menger observasjonsdata tilgjengelig i helsesektoren og maskinlæring kan være svært nyttig for å finne mønstre i store datasett med mange variabler. Å formulere gode forskningsspørsmål for det AI-algoritmer skal kunne svare på, er imidlertid like utfordrende og viktig som før.

Pågående forskning i regi av senteret
En rekke prosjekter og studier ble presentert av stipendiatene i Forhelse, med fokus på nytte for både helsetjeneste- og bedriftspartnere. Temaene varierte fra mobilapp med mestringskurs for ungdommer med angstsymptomer til bruk av digitale innovasjoner for voksne pasienter med alvorlig psykisk lidelse. Det ble presentert prosjekter i spekteret fra oppstartfase med alle de utfordringene til planlegging og avklaring av økonomi og ansvar som det innebærer, til prosjekter i evalueringsfasen med fokus på erfaringer fra implementering og dokumentasjon av effekt, nytte og kostnader.

Utfordringer i privat-offentlig samarbeid
Helseforetakene er utvilsomt rigget for kontinuerlig forbedring – det ble stilt spørsmål ved om de også er rigget for skalering av innovasjoner? Det handler både om økt bruk innad i det enkelte helseforetak – eller i en kommune, og det handler om nasjonale og/eller regionale og/eller lokale organisatoriske løsninger for digitale tjenester. Ulike modeller for samarbeid mellom offentlige og private aktører om utvikling, innkjøpt, etablering og forvaltning av digitale helsetjenester ble drøftet. Det var bred enighet om at temaet trenger økt fokus i tiden fremover og behovet for et langsiktig perspektiv hvor både utvikling, utprøving, etablering, forvaltning og videreutvikling ivaretas, ble sterkt understreket. Og samtidig er finansielle ordninger for både utvikling og drift av avgjørende betydning.

Fellessamlingen ga et samlet bilde av den brede forskningsbaserte innovasjonsaktiviteten som pågår i Forhelse, samtidig som utfordringene med å lykkes med målet om styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping, kom tydelig frem – og det inspirerer til videre innsats.